Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Statut

 
 
   

STATUT
Przedszkola Integracyjnego
Sióstr Felicjanek

im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej
 
 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1
1.  Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu i jest wpisane w rejestr przedszkoli niepublicznych.
2. Przedszkole zlokalizowane jest w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 3a.

§ 2
1. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie reprezentowanym przez przełożona prowincjalną.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§ 3
1. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym, które realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego
2. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach
3. Realizuje swoje zadania w oparciu o zasady wiary katolickiej

§ 4
3. Przedszkole używa pieczęci i stempli w następującym brzmieniu:
Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek
im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej
ul. Kordeckiego 3a
62-800 Kalisz
tel. 62 766 03 70
NIP 618-19-15-484; REGON 302220268

§ 5
Ilekroć w Statucie mowa o:
1.  Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu
2.  Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Sióstr Felicjanek prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie
3.   Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektor Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek w Kaliszu
4.   Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
5.   Ustawie Prawo oświatowe (p.o.) – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017, poz 59 ze zm.)


Rozdział 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 6
1. Przedszkole – w duchu wartości i zasad katolickich – realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w duchu wartości i zasad katolickich, starając się budować fundamenty pod przyszłe życie stwarzając klimat miłości, wzajemnego szacunku oraz przyjaznego i otwartego dialogu.
3. W przedszkolu podejmowana jest szeroko pojęta integracja dzieci zdrowych i dzieci z niepełnosprawnościami. Ma ona na celu włączenie wszystkich dzieci w proces poznawania i rozumienia świata w jakim żyją i w jakim w przyszłości mają się odnaleźć.
 
 
§ 7
1. Przedszkole stanowi wspólnotę wychowawczą, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy przedszkola oraz dzieci i ich rodzice.
2. Zadaniem przedszkola jako wspólnoty jest podejmowanie i realizowanie różnego rodzaju wspólnych działań i inicjatyw zmierzających do integralnego wychowania dzieci, wspierania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego.

§ 8
1.  Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z charakterem wychowawczym określonym w  § 6 i 7, w szczególności:
 
a) wspomaga indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka stwarzając optymalne warunki do rozwoju dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym,
b) integruje dzieci z niepełnosprawnością w ich środowisku rówieśniczym,
c) sprawując opiekę nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, pomaga rodzinie w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w jej trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,
d) rozpoznaje potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, wspiera samodzielne działania
e) popularyzuje idee kształcenia integracyjnego,
f)  realizuje swe działania w ścisłej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, a także osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierającymi działalność przedszkola.

2.  Wychowanie w przedszkolu służy podtrzymywaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości do Boga i Ojczyzny poprzez:
a)  Budowanie poczucia przynależności dziecka do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy oraz wspólnoty Kościoła poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego,, obyczajów i tradycji,
b)  Budzenie postawy patriotyzmu m. in. przez zapoznawanie z historią i symbolami narodowymi,
c)  Organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i religijnym, w tym tworzących tradycję przedszkola,
d)  Dbanie o kulturę języka polskiego,
e)  Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich,
f)   Tworzenie warunków sprzyjających okazywaniu czynnej miłości Boga i bliźniego;

3.  Wychowanie w przedszkolu polega na przekazywaniu darów duchowych podczas organizowanych zajęć religii, w których uczestniczą wszystkie dzieci (założenie katolickiego charakteru przedszkola).

4.  Zadania wychowawcze i opiekuńcze są wypełniane w stosunku do każdego dziecka (zdrowego i niepełnosprawnego) w sposób zindywidualizowany. Dotyczą poszanowania prawdy i moralnej godności człowieka
a) w miarę potrzeb i możliwości przedszkole wspiera rodziców poprzez organizowanie ich dziecku pomocy psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i innej,
b) przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełno­sprawnymi,
c) w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dzieci mają zapewnioną stałą opiekę pracownika pedagogicznego,
d) w przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego porozumienia z rodzicami,
e) za zgodą rodziców dzieci mogą być ubezpieczone w instytucji ubezpieczeniowej,
f)  w przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są natychmiast powiadomić dyrektora przedszkola,
g) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo,
h) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, 
i)  życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka z przedszkola przez jednego z nich, musi być poświadczone sądownie,
j)  o przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien być niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola,
k) osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je nauczycielce,
l)  od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole,
m) osoba odbierająca dziecko z przedszkola przejmuje za nie odpowiedzialność od momentu przybycia do sali lub na plac zabaw i przywitaniu się z nauczycielką,
n) podczas zabaw na podwórku, także w obecności rodziców obowiązują zasady bezpiecznej zabawy.

§ 9

1.  Podstawowymi formami działalności w przedszkolu są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, rewalidacyjne i specjalistyczne zaplanowane przez nauczycieli  i specjalistów dla całej grupy, zajęcia indywidualne, szczególnie z dziećmi z niepełnosprawnością, zabawy, prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe oraz prace użyteczne.

2.  Sytuacje edukacyjne realizowane w przedszkolu oraz poza nim mają na celu osiągnięcie przez dziecko określonego poziomu umiejętności oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole.

3. Wychowanie religijne, ze względu na katolicki charakter jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej.

 
 
 
Rozdział 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 10

1.  Organami przedszkola są:
a)  dyrektor przedszkola,
b)  rada pedagogiczna.

2.  Dyrektorem przedszkola jest siostra powołana na to stanowisko przez Zgromadzenie reprezentowane przez przełożoną prowincjalną.

3.   Do kompetencji siostry dyrektor należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie wobec władz samorządowych, oświatowych i kościelnych,
b) składanie w imieniu organu prowadzącego wniosku o dotację do Urzędu Miasta,
c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
d) dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego,
e) odpowiedzialność za działalność wychowawczo-dydaktyczną przedszkola wobec władz oświatowych i kościelnych,
f)   odpowiedzialność za BHP w przedszkolu,
g)  opieka nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz dbałość o warunki harmonijnego ich rozwoju (psychicznego, fizycznego i duchowego),
h)   współdziałanie z radą pedagogiczną i rodzicami,
i) przewodniczenie zebraniom rady pedagogicznej i realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie,
j)  wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są one niezgodne ze statutem, przepisami prawa,
k)  powiadamianie dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
l) organizowanie doskonalenia zawodowego
m) sporządzanie arkusza organizacyjnego i przedstawienie go organowi prowadzącemu
n)  planowanie i dysponowanie środkami finansowymi,
o) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
-  jeżeli pobyt zagraża bezpieczeństwu dziecka lub innych dzieci,
-  jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności,
p)  zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli personelu pomocniczego, dla którego jest kierownikiem zakładu pracy,
q) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych.

4. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania  i opieki.
a) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu oraz zatrudnieni specjaliści.
b) w zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącą, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
c)  Zebrania rady pedagogicznej są organizowane nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
d)  Zebrania są protokołowane.

5. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:
a) dyrektor,
b) rada pedagogiczna,
c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
d) organ prowadzący.

6. Rada pedagogiczna posiada swój regulamin.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) Przygotowanie i zatwierdzanie planu pracy przedszkola,
b) opracowanie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

8. Rada pedagogiczna może wnioskować w następujących sprawach:
a) organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć,
b) dotyczących innowacji, eksperymentów i programów własnych,
c)  organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) projektu dyrektora przydziału stałych prac – czynności dodatkowych dla nauczycieli.


Rozdział 4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA§ 11
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw określonych w ust. 4 i 5.
2. W ciągu tygodnia przedszkole pracuje 5 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku.
     Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez Zgromadzenie, jako organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną, wynosi 10 godzin.
3.  Dzieci zdrowe nie powinny jednak przebywać w nim dłużej niż 9 godzin, a dzieci z niepełnosprawnością dłużej niż 5 godzin. Odstąpienie od tej zasady powinno być ustalone z dyrektorem przedszkola.
4.  Przerwy w pracy przedszkola, ustalone przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora, obowiązują w następujących terminach:
Wielki Piątek, 24 grudnia – 27 grudnia; 15 VII – 31 VIII.
5.  W przedszkolu mogą być też inne przerwy w ciągu roku np. związane z uroczystościami kościelnymi lub państwowymi.

§ 12
1. Rozkład dnia dla danego oddziału przedszkola jest zgodny z podstawą programową dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju i warunków życiowych. Rozkład dnia opracowuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i program wychowania w przedszkolu.
3. Podstawowymi formami pracy w przedszkolu są: zabawy, w tym dowolne, czynności samoobsługowe, prace użyteczne oraz zajęcia edukacyjne zaplanowane przez nauczycielki.
4.  Dyrektor, w miarę możliwości, powierza każdy oddział opiece trzech nauczycieli. Zasadniczą część dnia opiekę nad dziećmi jednocześnie sprawują dwie nauczycielki.

§ 13
Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji zatwierdza Zgromadzenie jako organ prowadzący przedszkole.

§ 14
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

§ 15
1. Przedszkole organizuje opiekę i edukację w oddziałach integracyjnych.
2. W razie potrzeby może być utworzony oddział specjalny dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
3.  Liczba dzieci w oddziale integracyjnym zasadniczo wynosi 20. W wyjątkowych sytuacjach może być przyjętych więcej dzieci, ale liczba ta nie może przekroczyć 24.
4.  W każdej grupie integracyjnej może być od 3 do 7 dzieci z niepełnosprawnością.
5.  Liczba dzieci w oddziale specjalnym nie powinna przekroczyć 10.
6.  W przedszkolu może być prowadzone wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

§ 16
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
-     sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci dla każdego oddziału ( z toaletą),
-     2 sale rehabilitacyjne,
-     salę do integracji sensorycznej,
-     dużą salę wielofunkcyjną ze sceną,
-     5 gabinetów do zajęć indywidualnych,
-     gabinet do EEG Biofeedbeck
-     gabinet terapii Tomatisa
-     pomieszczenie do hydromasażu
-     grotę solną,
-     salę doświadczania świata,
-     kuchnię,
-     pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednim wyposażeniem w sprzęt i zabawki.

3.  Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie. Ograniczenie przebywania na powietrzu stanowi temperatura poniżej -10’C, bardzo silny wiatr lub deszcz.

4. W przedszkolu dzieci korzystają bez dodatkowych opłat, w miarę możliwości, z następujących zajęć:
a)  j. angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia umuzykalniające, taneczne, logopedyczne, szachy, EEG Biofeedbeck, terapia Tomatisą i inne.
b)  zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, rehabilitację, kombinezony dunag, terapię pedagogiczną, integrację sensoryczną, terapię polisensoryczną w sali doświadczania świata, hydroterapię – dotyczy dzieci z niepełnosprawnością, w zależności od potrzeby.


Rozdział 4
ZASADY REKRUTACJI


§ 17
1.   Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.

2.   Rekrutacja odbywa się wg następujących zasad:
a)  okres rekrutacji trwa od 1 do końca lutego,
b)   rodzice dzieci uczęszczających wypełniają co roku deklarację kontynuacji przedszkola,
c)   pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:
-     dzieci uczęszczające regularnie do przedszkola w bieżącym roku,
-     dzieci matek (ojców) samotnie wychowujących dziecko,
-     dzieci obojga rodziców pracujących,
-     dzieci z rodzin zastępczych,
-     dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich i sieroty,
-     dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
-     dzieci mieszkańców Kalisza
-     rodzeństwo.

3.  Dzieci z niepełnosprawnością przyjmowane są na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4.  Dzieci odroczone od obowiązku szkolnego przyjmowane są po przedłożeniu decyzji dyrektora szkoły podstawowej.

5.  Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci:
a) z niepełnosprawnością ruchową,
b) z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
c) z autyzmem,
d) niedosłyszące,
e) niedowidzące,
f)   z niepełnosprawnością sprzężoną.

6. Dzieci z niepełnosprawnością mogą być przyjmowane na okres próby uzgadniany z rodzicami.

7. W miarę możliwości uwzględniamy zgłoszenia dzieci będących na diecie – alergie pokarmowe.


Rozdział 5
OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE


§ 18
1. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:
a) Koszty zakupu żywności służącej do przygotowania trzech posiłków: śniadania, obiadu - w dwóch częściach, deseru.
       W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2, lub 3 posiłków.
b)  Opłata stała na potrzeby przedszkola.

2. Opłaty za przedszkole przyjmowane są do 10 dnia każdego miesiąca na konto przedszkola lub gotówką.

3. W przedszkolu mogą być stosowane ulgi i zwolnienia z odpłatności (okresowe lub stałe):
a) ulgi i zwolnienia z odpłatności (okresowe lub stałe) rozpatrywane są indywidualnie po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców (opiekunów) dziecka i mogą być przyznawane ze względu na trudną sytuację materialną rodziny,
b) w przedszkolu dokonywane są odpisy za dni nieobecności wg następujących zasad:
-     odpisowi podlega tylko stawka żywieniowa,
-     za pierwszy dzień nieobecności nie dokonuje się odpisu,
-     odpisu nie dokonuje się jeżeli nieobecność nie była wcześniej zgłoszona,
-     odpisu nie dokonuje się za pojedyncze dni nieobecności.

4. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
a)  Zajęcia dodatkowe organizowane są dla wszystkich dzieci z poszczególnych grup bez dodatkowych opłat.
b)  Częstotliwość zajęć dodatkowych podawana jest do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu inaugurującym rok szkolny.Rozdział 6
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 19
1.  Nauczyciele i wszyscy inni pracownicy przedszkola mają prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania.

2.  W przedszkolu zatrudnieni są:
a)  nauczyciele,
b)  pomoce nauczycieli,
c)  rehabilitanci,
d)  logopeda i inni specjaliści,
e)  kucharka,
f)   pomoc kucharki
g)  pracownicy gospodarczy.

3.   Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa określa Kodeks Pracy.

§ 20
Obowiązki nauczyciela:
1.  Ze względu na katolicki charakter przedszkola każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w życiu Kościoła oraz w duchu wartości i zasad katolickich realizuje nauczanie i wychowanie.
2.  Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3.  Aktywnie uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej.
4.  Przejmuje dzieci pod swoją opiekę od przyprowadzenia ich do sali przez rodziców do chwili odebrania z przedszkola.
5.  Współpracuje ze specjalistami, konsultuje problemy i indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dzieci niepełnosprawnych.
6.   Prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału np.: dziennik, karty obserwacji, indywidualne programy edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, do końca kwietnia,  przygotowuje informacje o gotowości do podjęcia nauki w szkole.
7.   Zabezpiecza dane osobowe dzieci i rodziców, do których ma dostęp
8.   Korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, zatrudnianych specjalistów, rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z dyrektorem – placówek i instytucji oświatowych, kościelnych i naukowych.
9.  Otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c)  włączenia ich w działalność przedszkola.
10. Zaznajamia Rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego.
11. Planuje pracę wychowawczo-dydaktyczną w formie planów tygodniowych i jest odpowiedzialny za jej jakość.
12. Godzina pracy nauczyciela w przedszkolu trwa 60 min.
13. Pensum dydaktyczne nauczyciela we wszystkich grupach wynosi 25 godzin dydaktycznych.

§ 21
Obowiązki drugiego nauczyciela w oddziale, posiadającego przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym:
1. Współorganizuje zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych,
2. Wspólnie z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne wybiera lub opracowuje programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania,
3. Dostosowuje realizację programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych,
4. Włącza się w realizację indywidualnych programów edukacyjnych
5. Prowadzi lub organizuje różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i rodziny.

§ 22
Obowiązki logopedy:
1. Przeprowadzanie wstępnych badań dzieci w celu ustalenia stanu mowy – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej
2. Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej.
3. Udział w opracowywaniu IPETów.
4. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń.
5. Prowadzenie logopedycznych zajęć grupowych.
6. Udzielanie instruktażu  nauczycielom dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny.
7. Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.
8. Prowadzenie dokumentacji pracy.
9.  Opieka nad gabinetem logopedycznym.

§ 23
Obowiązki pedagoga specjalnego, rehabilitanta i osoby prowadzącej zajęcia z integracji sensorycznej:
1.  Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych
2.  Prowadzenie indywidualnych zajęć z wytypowanymi dziećmi na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
3.  Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
4.  Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
5.  Aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.

§ 24
Obowiązki pracowników obsługi przedszkola
Do obowiązków pracowników obsługi należy utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości oraz współdziałanie z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pracownicy obsługi nie udzielają rodzicom żadnych informacji dotyczących dzieci. Szczegółowy zakres obowiązków otrzymuje każdy indywidualnie.
 
§ 25
Kucharka
1. Planowanie w porozumieniu z dyrektorem jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością.
2.  Przyrządzanie zdrowych, higienicznych posiłków, wydawanie ich zgodnie z obowiązującą gramaturą.
3.  Prowadzenie dziennika żywieniowego.
4.  Prowadzenie dokumentacji HACCP.
5.  Zamawianie mięsa, nabiału oraz innych produktów dostarczanych do przedszkola.
6.  Zgłaszanie zapotrzebowania na produkty spożywcze i inne.
7.  Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
8.  Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych HACCP, dyscypliny pracy, BHP i ppoż.
9.  Dbanie o najwyższą jakość i smak wszystkich posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach.

§ 26
Pomoc kuchni
1.  Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki.
2.  Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.
3.  Mycie naczyń i sprzętu kuchennego.
4.  Sprzątanie kuchni.
5.  Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.

§ 27
Woźna/ pracownik fizyczny
1.  Utrzymanie wzorowej czystości w przydzielonych pomieszczeniach.
2.  Otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych w ciągu dnia.
3.  Zamiatanie, zmywanie podłóg, wycieranie kurzu.
4.  Okresowa konserwacja podłóg.
5.  Wietrzenie pomieszczeń.
6.  Mycie okien.
7.  Zgłaszanie wszelkich usterek w sali.
8.  Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (mycie kubeczków po użyciu).
9.  Mycie naczyń po posiłkach.

§ 28
Pomoc nauczyciela
1.   Nakrywanie do stołu, podawanie dzieciom posiłków oraz sprzątanie po nich.
2.   Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed i po wyjściu do groty solnej oraz na podwórko.
3.   Opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek.
4.   Pomoc przy myciu rak, korzystaniu z toalety.
5.   Udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i opieka nad dziećmi w czasie zajęć.
6.   Udział w dekorowaniu sali.
7.   Pomoc przy dzieciach we wszystkich sytuacjach tego wymagających. (m.in. podawanie dzieciom napojów ciągu dnia i mycie kubeczków po użyciu).
8.   Sprzątanie łazienki, sali i innych przydzielonych pomieszczeń.


Rozdział 7
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE§ 29

1. Do przedszkola uczęszczają zasadniczo w dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat.
3.  Zgłoszenie dziecka do przedszkola jest wyrazem akceptacji rodziców na proponowany w nim system wychowania.

§ 30
1. Wychowanie i opieka w przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego, którego podstawą jest miłość. Podkreśla niepowtarzalny walor osoby i jej nadrzędność względem wszelkich wartości materialnych oraz struktur społecznych i ekonomicznych, które winny być podporządkowane dobru osoby ludzkiej i służyć jej rozwojowi przy pełnym poszanowaniu wolności. Personalizm stwierdza, iż egzystencję człowieka określają w sposób zasadniczy nie jego odniesienie do świata rzeczy lecz relacje międzyosobowe (między osobami ludzkimi, między Bogiem a człowiekiem). Postuluje wszechstronny rozwój osobowości, dlatego też każde dziecko ma prawo do:
a) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym (szacunek dla jego potrzeb, możliwość wyboru i podejmowania decyzji, poszanowanie własności itd.),
b) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycz­nego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
c) stałej opieki i bezpieczeństwa,
d)  akceptacji i poszanowania indywidualnego tempa rozwoju,
e)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

1.  Dzieci z niepełnosprawnością mają takie same prawa jak dzieci zdrowe. Oprócz tego mają prawo do zajęć rewalidacyjnych wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
2.  W przypadku naruszenia praw dziecka w przedszkolu rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do dyrektora przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego przedszkole.
3.  Każde dziecko ma również obowiązki:
a) poszanowanie godności drugiego człowieka i przestrzeganie zasad określonych w poszczególnych  grupach,
b) troska o bezpieczeństwo własne i kolegów,
c) troska o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
d)  słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela.

§ 31
1. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań wynikających z planu przedszkola i planów pracy wychowawczo-dydaktycznych w danym oddziale (nauczyciele umieszczają plany pracy tygodniowej na gazetce do wglądu rodziców),
b)  uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju przez indywidualny kontakt z nauczycielem,
c) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrekcji przedszkola, organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

2. W przedszkolu są organizowane spotkania z rodzicami, przynajmniej raz na dwa miesiące, w celu wymiany informacji, zajęć psychoedukacyjnych i formacji religijnej rodziców. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w tych spotkaniach.
3. W przedszkolu organizowane są uroczystości z udziałem rodziców: święto Patronki, festyny, Wigilia, zakończenie roku itp.
4. Między rodzicami i przedszkolem powinna istnieć współpraca w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci.
5. Pracę przedszkola wspomagają trójki grupowe – rodzice, którzy stanowią reprezentację poszczególnych grup. Do zadań trójek grupowych należy pomoc nauczycielom w organizowaniu spotkań i imprez okolicznościowych.


Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 32
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dzienniki przedszkola prowadzone są w wersji elektronicznej i okresowo drukowane i podpisywane przez nauczycieli własnoręcznie.
3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez Zgromadzenie, jako organ prowadzący
4.  Środki na działalność przedszkola pochodzą z budżetu gminy w postaci dotacji, która podlega rozliczeniu oraz wpłat rodziców.
5.  Prowadzenie przedszkola jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe, nie jest działalnością gospodarczą organu prowadzącego.
6. Na działalność przedszkola, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną, Zgromadzenie i samo przedszkole może otrzymywać inne dotacje, dary oraz dowolne datki rodziców.

§ 33
1. Projekt zmian w Statucie przedstawia Zgromadzeniu dyrektor ponieważ prawo wprowadzania w nim zmian i uzupełnień należy do Zgromadzenia, jako organu prowadzącego przedszkole.
2. Postanowienia Statutu nie mogą być sprzeczne z ustawą o Prawo oświatowe i przepisami wykonawczymi do niej.
3. Dyrektor przedszkola publikuje i udostępnia zainteresowanym ujednolicony tekst statutu.
 
Warszawa, 27 listopada 2017 r.
 
   
  S. Wirginia Nowak  
przełożona prowincjalna