Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Czytajmy dzieciom

1. Opis projektu


    Podejmowanie działań wychowawczo-dydaktycznych, mających na celu kształtowanie nawyków czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym, jest ściśle powiązane z realizowaną obecnie w Placówce  Koncepcją pracy przedszkola, w której jednym z głównych założeń jest „zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą” oraz „aktywny udział rodziców w przed-szkolnych formach oddziaływania pedagogicznego”. Przesłanką do wprowadzenia projektu pt. „Czytajmy dzieciom” w Przedszkolu Integracyjnym Sióstr Felicjanek były wnioski sformułowane po analizie ankiet (z marca 2009 roku) na temat zainteresowań czytelniczych wychowanków oraz świadomości rodziców o potrzebie codziennego czytania dzieciom.  Dostrzeżono wówczas potrzebę stałego, wielokierunkowego wspomagania rozwoju przedszkolaków poprzez literaturę, także konieczność włączenia rodziców do podejmowanych w Przedszkolu przedsięwzięć wychowawczych. Projekt stanowi również formę przeciwdziałania dominacji różnych przekazów elektronicznych na rzecz tradycyjnych sposobów rozpowszechniania kultury. 
   
    Inspirację do stworzenia własnej przedszkolnej praktyki „czytelniczej” stanowiła również kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” oraz liczne „dobre praktyki” z zakresu edukacji przedszkolnej, będące przykładem realizacji założeń Kampanii w całości lub jako  ich częściowa modyfikacja.
 
   "Czytajmy dzieciom” jest dostosowane do potrzeb naszych wychowanków oraz możliwości rodziców w zakresie współdziałania z przedszkolem w procesie nauczania i wychowania. Projekt jest organizowany nieprzerwanie od marca 2009 roku. Rodzice informowani są o jego formie i sposobie prowadzenia podczas spotkań. Wspólne czytanie odbywa się raz w tygodniu w godzinach 12.15 – 13.15 i obejmuje wszystkie grupy przedszkolne. O wyznaczonej porze dzieci oczekują na przybycie gościa, który prezentuje im wybrane utwory literackie, dopasowane do ich potrzeb, zainteresowań, a także możliwości percepcyjnych.
   
   Prezentowane utwory to najczęściej dzieła z klasyki dziecięcej. Korzystamy ze zbiorów zgromadzonych w przedszkolnej biblioteczce lub słuchamy książek zaproponowanych przez gości.
  
   Od marca 2009 roku do września 2017 roku w realizację założeń kształtowania nawyków czytelniczych wśród dzieci zaangażowało się ponad 150 gości – rodziców, członków rodzin dzieci oraz przedstawicieli różnych zawodów: bibliotekarzy, policjantów, strażaków, kominiarzy, aktorów, księży, lekarzy, ratowników medycznych. W cotygodniowym czytaniu przedszkolakom uczestniczą są także nauczyciele i inni pracownicy Placówki.
   
    Niejednokrotnie wspólny „czas z książką” wzbogacony jest o rozmowę gościa z dziećmi na temat wykonywanej profesji. Dotyczy to osób spoza Przedszkola, którzy zapraszani są do udziału w projekcie jako reprezentanci różnych instytucji, a także rodziców wykonujących ciekawe zawody. Rodzice jako „eksperci” swoich profesji przychodzą do przedszkola w strojach służbowych i przynoszą przedmioty, które wykorzystują w swojej pracy zawodowej.
  
   Wszystkie spotkania są dokumentowane – prowadzona jest „Kronika Czytających”, w której, oprócz zdjęć, znajdują się wpisy pamiątkowe gości. Zdjęcia ze spotkań czytelniczych umieszczane są także na stronie internetowej w "Zajęciach dodatkowych".

 
 Cele projektu „Czytajmy dzieciom”:
 •  kształtowanie nawyków czytelniczych wśród przedszkolaków,
 •  poszerzenie wiedzy ogólnej dzieci,
 •  włączenie rodziców w proces przedszkolnego oddziaływania wychowawczego,
 •  zachęcenie rodziców do codziennego czytania dzieciom książek,
 •  stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz moralnego przedszkola-ków,
 •  integracja społeczności przedszkolnej – dzieci, rodziców, wychowawców, społeczności lokalnej,
 •  rozwój kompetencji językowych dzieci, poprawa koncentracji oraz umiejętności aktywnego słuchania,
 •  przygotowanie do edukacji szkolnej, do czytania i pisania, jako jedna z form realizacji założeń "Podstawy  
   programowej wychowania przedszkolnego
  ",
 •  zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.


2. Efekty projektu

    Efekty systematycznego prezentowania przedszkolakom utworów literatury dziecięcej można najpełniej zaobserwować u dzieci, których przygoda z książką rozpoczyna się dopiero w przedszkolu. Przedszkolaki, mające początkowo problem ze skupieniem uwagi, z czasem są zainteresowanie słuchaniem, następuje u nich poprawa koncentracji, rozwija się myślenie. Dzięki realizacji przedsięwzięcia wychowankowie chętnie uczestniczą w spotkaniach z lekturą, poszerzają swoją wiedzę, rozwijają kompetencje językowe.
    W ramach projektu „Czytajmy dzieciom” w kształtowanie nawyków czytelniczych dzieci zaangażowani są rodzice, którzy współdziałają z wychowawcami, zgłaszając własne propozycje dotyczące formy spotkań. Udział rodzica we wspólnym czytaniu buduje relację z dzieckiem, a także podnosi jego samoocenę. Dlatego przedszkolaki chętnie zapraszają członków swoich rodzin. Są szczególnie dumni, kiedy rodzic występuje w roli „eksperta” zawodu – opowiada o swojej pracy, demonstruje przyrządy potrzebne do jej wykonywania.


3. Termin i zakres realizacji projektu

   Projekt "Czytajmy dzieciom" realizowane jest w każdą środę w godzinach 12.15 - 13.15. Uczestniczą w nim wszystkie grupy wiekowe.

                                                                                       Opracowała: Małgorzata Falczyńska

 


« powrót