Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Kaliszu


Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu pszczółki motylki biedronki zajaczki żabki misie

Grupy przedszkolne

Biedronki - rok 2018 / 2019

       Do grupy „Biedronki” uczęszcza dziewięcioro przedszkolaków. Opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki: Natalia Salamon, Magdalena Matusiak i Małgorzata Falczyńska.
      
       Praca wychowawczo-dydaktyczna opiera się na realizacji treści Podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie, który wynika z możliwości i potrzeb wychowanków. Proces nauczania w grupie prowadzony jest na trzech poziomach: zmysłowym, poznawczym i badawczym. Stosowane metody oraz formy pracy, w znacznym stopniu zindywidualizowane, podporządkowane są kształceniu zarówno umiejętności ruchowych, społecznych, jak i doskonaleniu zdolności intelektualnych, koniecznych na dalszym etapie edukacji. Najczęściej stosowanymi metodami są: Polisensoryczna stymulacja według pór roku „Poranny krąg”, Nazywanie świata – odimienna metoda czytania Ireny Majchrzak i Dziecięca matematyka według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
      
       Szczególną uwagę zwraca się na kształcenie u dzieci umiejętności społecznych – przestrzegania zasad, zgodnego współdziałania w grupie, respektowania praw innych, komunikowania się z dorosłymi i rówieśnikami według przyjętych społecznie norm.  Doskonalone są zdolności samoobsługowe wychowanków. Dzieci zdobywają wiedzę o otaczającym świecie – porach roku, zjawiskach atmosferycznych, roślinach i zwierzętach, przedmiotach codziennego użytku, tradycjach narodowych. Poszerzenie kompetencji językowych opiera się między innymi na nauce globalnego czytania wybranych wyrazów, ćwiczeniach ortofonicznych, próbie formułowania dłuższych wypowiedzi, nauce liter i cyfr. Przedszkolaki uczą się nazw dni tygodnia, miesięcy, określają położenie przedmiotów w przestrzeni, kierunki, wielkości przedmiotów. Rozpoznają figury geometryczne, porównują liczebności zbiorów, posługują się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi.  Dzieci biorą udział w ćwiczeniach ruchowych w sali, doskonalą swoją sprawność fizyczną dzięki aktywności w ogródku przedszkolnym i podczas spacerów. Wzbogacają swoje umiejętności z zakresu edukacji plastycznej i muzycznej.
     
     Dzieci z grupy "Biedronki" uczestniczą w zajęciach dodatkowych: dogoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii integracji sensorycznej (SI), muzykoterapii, rytmice, katechezie, zajęciach logopedycznych.